پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"عقد اجاره ( صیغه )"واژه زیر را بکار ببرید:

صیغه اجاره