پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «عقد تعلیقی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

عقد معلق ( فقه )

اعم

عقد ( فقه )

وابسته

تعلیق عقد ( فقه )، عقد تنجیزی

منابع

  • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 4 : صفحه 2574، 2596