پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"عقد قرض ( فقه )"واژه زیر را بکار ببرید:

قرض ( عقد )