پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «عقد لازم ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

عقود مستقر

اعم

عقد ( فقه )

اخص

اجاره ( فقه )، بیع ( فقه )، بیمه ( فقه )، حبس ( وقف )، حواله ( فقه )، رقبی ( فقه )، رهن ( عقد )، سکنی (عقد)، صدقه ( عام )، صلح ( فقه )، ضمان جریره ( فقه )، عُمْرَی، کفالت ( نفس )، مزارعه ( فقه )، مسابقه ( اعم )، مساقات ( فقه )، مهایات، نکاح ( عقد )، وقف ( عقد )

وابسته

اتلاف در عقد لازم، اقباض در عقد لازم، انفساخ، حق خیار در عقود لازم، خیار در عقود لازم، شرط ضمن عقد لازم، قاعده لزوم ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه عقد لازم ( فقه ) به زیرصفحه عقد لازم ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==index.php?catid=50

  • الفقه جلد 57 : صفحه 133
  • ترمینولوژی حقوق : صفحه 118
  • فقه الامام جعفرالصادق جلد 3 : صفحه 22
  • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 5 : صفحه 83
  • مصباح الفقاهة جلد 2 : صفحه 7، 19