پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

عقد ( فقه )

اخص

عقد معاوضی بیمار، قسمت ( عقد )

وابسته

بینه عقود معاوضی، شهادت به عقود

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه عقد معاوضی ( فقه ) به زیرصفحه عقد معاوضی ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • ترجمه تحریرالوسیله جلد 4 : صفحه 159
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 33 : صفحه 187، 432
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 137