پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اقسام عقد معاوضی ، منابع:

اصل الشیعة و اصولها صفحه 252