پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"عقود ( فقه )"واژه زیر را بکار ببرید:

عقد ( فقه )