پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

قربانی مستحب، مستحبات ولادت

اخص

عقیقه برای پسر، عقیقه برای دختر، عقیقه به قربانی حج، عقیقه روز هفتم
به لحاظ جنسیت:
عقیقه مؤنث، عقیقه مذکر

وابسته

عقیقه ( عین )، قضای عقیقه، وقت عقیقه

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه عقیقه ( عمل ) به زیرصفحه عقیقه ( عمل )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • الانتصار : صفحه 406
 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 5 : صفحه 445
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 45 : صفحه 197
 • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 4 : صفحه 60
 • تبصرة المتعلمین : صفحه 190
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 311
 • ترجمه تحریرالوسیله جلد 3 : صفحه 553
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 31 : صفحه 257
 • ریاض المسائل جلد 7 : صفحه 231
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 21 : صفحه 34
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 36-2 : صفحه 32، 82
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 344
 • فرهنگ معارف اسلامی جلد 1 : صفحه 11
 • فرهنگ معارف اسلامی جلد 3 : صفحه 331
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 2 : صفحه (646-647)
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 8 : صفحه 399، 406
 • مهذب الاحکام جلد 25 : صفحه 266