پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"عملیات بانکی ( فقه )"واژه زیر را بکار ببرید:

معاملات بانکی