پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام اجاره، غنیمت جنگی

وابسته

مستاجر

منابع

  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 265
  • ترجمه شرایع الاسلام جلد 1-2 : صفحه 125
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 208