پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"فساد ( فقه )"واژه زیر را بکار ببرید:

بطلان ( فقه )