پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

افعال انسان ( فقه )

وابسته

اجاره فضولی ( فقه )، اجازه فضولی، اقاله فضولی، ایقاع فضولی، بیع فضولی ( خاص )، بیع فضولی ( عام )، تلف ثمن فضولی، جعاله فضولی، خریدار فضولی، خیار مجلس فضولی، رهن فضولی، زکات فضولی، صدقه فضولی، صلح فضولی، ضمان جریره فضولی، طلاق فضولی، عاقد نکاح ( فقه )، عقد فضولی ( فقه )، فروشنده فضولی، قصد فضولی، کفالت فضولی، مزارعه فضولی، مضاربه فضولی، نکاح فضولی، هبه فضولی، ودیعه فضولی، وصیت فضولی، وقف فضولی، وکالت فضولی ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه فضولی به زیرصفحه فضولی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==index.php?catid=50

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 32 : صفحه 171
  • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 4 : صفحه 2809