پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"فعل ( فقه )"واژه زیر را بکار ببرید:

افعال ( فقه )