پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"فقه العبادة"واژه زیر را بکار ببرید:

عبادات بالمعنی الاخص