پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"فقه معاملات"واژه زیر را بکار ببرید:

معاملات بالمعنی الاخص