پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"فلس ( ورشکستگی )"واژه زیر را بکار ببرید:

افلاس ( فقه )