پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"قابلیت تملک عوضان"واژه زیر را بکار ببرید:

مالیت عوضان