پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

شرایط قرض، قبض و اقباض

منابع

  • تحریرالمجله جلد 2-5 : صفحه 52
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 653
  • منهاج الصالحین جلد 2 : صفحه 169
  • هدایة العباد جلد 2 : صفحه 72