پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «قدرت ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تمکن ( فقه )، توانایی

اعم

شرایط تکلیف ( فقه )

اخص

قدرت بر نفقه زوجه، مدیریت
به لحاظ سیاسات:
قدرت تشخیص قاضی، قدرت مالی عاقله
به لحاظ عبادات:
قدرت امر و نهی، قدرت بر منذور، قدرت بر نماز، قدرت روزه، قدرت نایب بر اعمال حج
به لحاظ متعلق:
قدرت احیاء، قدرت تصرف
به لحاظ معاملات:
قدرت احضار مکفول، قدرت بر تسلیم مورد اجاره، قدرت تسلیم مال، قدرت تسلیم مسلم فیه، قدرت تسلیم منافع اجاره، قدرت شفیع بر پرداخت ثمن ( فقه )، قدرت قبض و اقباض عوضان، قدرت مسابقه، قدرت مضارب بر تجارت
به لحاظ نوع:
استطاعت ( فقه )، استیلا ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه قدرت ( فقه ) به زیرصفحه قدرت ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 32 : صفحه 346
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 633