پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «قذف ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

فریه

اعم

اسباب حدود ( فقه )، جنایت بر آبرو، سب ( فقه )

اخص

تقاذف ( فقه )، قذف به لقیط
به لحاظ احصان:
قذف غیر عفیف ( فقه )، قذف غیر محصن، قذف محصن
به لحاظ احکام تکلیفی:
قذف حرام، قذف مباح، قذف واجب
به لحاظ تکرار:
قذف مکرر، قذف واحد
به لحاظ تکلیف:
قذف به کودک، قذف به مجنون، قذف کودک، قذف مجنون
به لحاظ حریت:
قذف به حرّ، قذف به عبد، قذف حرّ، قذف عبد
به لحاظ حیات:
قذف زنده، قذف میت
به لحاظ عیب مقذوف:
قذف اخته، قذف بیمار مشرف به مرگ، قذف خنثی مشکل، قذف رتقا، قذف عنین، قذف قرنا، قذف لال، قذف مجبوب، قذف مقطوع الذکر
به لحاظ قداست:
قذف امام ( ع )، قذف حضرت محمد ( ص )، قذف دختر معصوم ( ع )، قذف مادر معصوم ( ع )
به لحاظ قصد:
قذف اکراهی ( فقه )، قذف بی هوش، قذف ساهی، قذف غافل، قذف مست، قذف نائم، قذف هازل
به لحاظ کفروایمان:
قذف به کافر، قذف به مسلمان، قذف کافر، قذف مسلمان
به لحاظ مخاطب:
قذف منسوب الیه، قذف مواجه
به لحاظ مرتبه:
قذف چهارم، قذف سوم
به لحاظ مقذوف:
قذف جمع ( فقه )، قذف غایب، قذف لقیط، قذف مأذون، قذف مغصوب
به لحاظ مقذوف به:
قذف به تخنث، قذف به زنا ( فقه )، قذف به قحبه، قذف به لواط ( فقه )، قذف به وطی اکراهی
به لحاظ نسب:
قذف پدر، قذف جد، قذف خویشاوند، قذف زوج، قذف زوجه، قذف فرزند ( فقه )، قذف مادر
به لحاظ نوع:
قذف تلفنی، قذف صریح، قذف کتبی ( فقه )

وابسته

آیه قذف ( فقه )، اثبات قذف ( فقه )، احکام قذف، ارکان قذف، اسباب وضو، اقرار به قذف ( فقه )، بینه قذف، بینه مقذوف به، تحلیف در قذف، تصریح به قذف، تَنابُز، ثبوت قذف، حد قذف ( فقه )، حق قذف، رجوع شاهد زنا، رجوع شاهد قذف، رمی به قیادت، رمی به مساحقه، سرزنش ( فقه )، شهادت به قذف ( فقه )، صیغه قذف، علم قاذف به لفظ، لِعان، مثبتات قذف ( فقه )، هَجو، وضو بعد از قذف

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه قذف ( فقه ) به زیرصفحه قذف ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==index.php?catid=50

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 9 : صفحه 166
 • الفقه جلد 86 : صفحه 255
 • المغنی و الشرح الکبیرعلی متن المقنع جلد 10 : صفحه 192
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 33 : صفحه 5
 • انوار الفقاهة جلد 1 : صفحه 204
 • تبصرة المتعلمین : صفحه 255
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 475
 • تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله : صفحه 281، 308
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 7 : صفحه 96
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 418
 • ریاض المسائل جلد 10 : صفحه 109
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 : صفحه 35، 191، 280
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 6 : صفحه 283
 • فقه الحدود و التعزیرات : صفحه 452
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 515
 • کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة جلد 5 : صفحه 212
 • مبانی تکملة المنهاج جلد 1 : صفحه 252
 • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 4 : صفحه 2800
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 13 : صفحه 129
 • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 9 : صفحه 256، 265
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 14 : صفحه 439
 • معجم المغنی فی الفقه الحنبلی جلد 2 : صفحه 759
 • مهذب الاحکام جلد 28 : صفحه 7