پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام حیوان، قربانی ( عمل )، واجبات منا

اخص

قربانی مشترک در حج
به لحاظ اعمال حج:
قربانی حج بعد از رمی، قربانی حج بعد از طواف
به لحاظ ذابح:
قربانی حج از کودک، قربانی حج عبد، قربانی نائب در حج
به لحاظ زمان:
قربانی حج در ایام تشریق، قربانی حج در ایام ذی الحجه، قربانی حج در ایام غیر ذی الحجه
به لحاظ مذبوح:
قربانی انعام در حج، قربانی تام الخلقه در حج، قربانی حیوان بیمار در حج، قربانی حیوان پیر در حج، قربانی حیوان چاق در حج، قربانی حیوان خریده شده، قربانی حیوان لاغر در حج، قربانی حیوان ملتقط در حج، قربانی حیوان ناقص در حج، قربانی غیر انعام در حج، قربانی گاو میش در حج، قربانی نِتاج قربانی حج
به لحاظ مکان:
قربانی حج در غیر منا، قربانی حج در منا، قربانی در حَزْوَرَه
به لحاظ نوع حج:
قربانی حج إفراد، قربانی حج تمتع، قربانی حج قران، قربانی حج محصور، قربانی حج مصدود، قربانی حج نیابتی، قربانی عمره
به لحاظ هزینه:
قربانی حج از اصل ترکه، قربانی حج با بیع هزینه سفر، قربانی حج با قرض
به لحاظ وجوب حج:
قربانی حج مستحب، قربانی حج واجب
به لحاظ گوشت قربانی:
قربانی حج با تعذر خوردن، قربانی حج با تعذر صدقه، قربانی حج با تعذر هدیه

وابسته

اتلاف قربانی حج، احضار قربانی حج، اعاده قربانی حج، اقل قربانی، اکتفا به یک قربانی، اکثر قربانی، بدل قربانی حج، پشم قربانی حج، پوست قربانی حج، تاخیر تقصیر بر قربانی، تاخیر قربانی حج، تداخل قربانی تحلل، تسمیه در قربانی حج، تصرف در قربانی حج، تعیین حج در قربانی، تقدیم قربانی حج، تقصیر عاجز از قربانی، تلف قربانی حج، چیدن موی قربانی حج، حلق بعد از قربانی، دعوی ملکیت بر قربانی حج، سرقت قربانی حج، سقوط قربانی حج، شرایط قربانی حج، شک در قربانی حج، شکستن عضو قربانی حج، صدقه قیمت قربانی حج، صدّ قربانی حج، عجز از قربانی حج، عدم ثمن قربانی در حج، عدم قربانی حج، عقیقه به قربانی حج، غسل برای قربانی حج، قسمت گوشت قربانی، قیمت قربانی حج، گذاشتن دست روی دست ذابح، مباشرت قربانی در حج، مستحبات قربانی حج، مستحق گوشت قربانی حج، مکان قربانی حج، مکروهات قربانی حج، ملکیت قربانی حج، منوب عنه قربانی، نذر قربانی حج، نیابت در قربانی حج، نیت قربانی در حج، وقت قربانی حج، یافتن قربانی حج

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه قربانی حج به زیرصفحه قربانی حج/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2 : صفحه 289
  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 372
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 446
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 236
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 19 : صفحه 114
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 591
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 7 : صفحه 253
  • مهذب الاحکام جلد 14 : صفحه 245