پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «قربانی حیوان ناقص در حج» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

قربانی حیوان جلحا، قربانی حیوان عضباء

اعم

قربانی حج، مکروهات قربانی حج

وابسته

بیع قربانی حج، حیوان اخته، حیوان بی گوش، حیوان بینی شکافته، حیوان دم بریده، حیوان شاخ شکسته، حیوان گر، حیوان گوش بریده، حیوان لنگ، حیوان نابینا، حیوان یک چشم، سلامت قربانی حج، نقصان حیوان کفاره‌ حج، نقصان حیوان نذری حج، یافتن قربانی ناقص در حج

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2 : صفحه 289، 294
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 446
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 241
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 19 : صفحه 139، 145
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 36-2 : صفحه 74
  • فقه السنة جلد 3 : صفحه 321
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 597
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 7 : صفحه (275-276)
  • مختصر المزنی : صفحه 284
  • مهذب الاحکام جلد 14 : صفحه 260، 267