پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

قربانی: زمان قربانی برای کسی در منی است، چهار روز: از دهم ذی حجّه تا پایان اَیّام تشریق، و برای کسی که در منی نیست، سه روز: از دهم تا پایان روز دوازدهم ذی حجّه است 8 (--» قربانی).

منابع

 1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 742

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «قربانی ( عمل )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تضحیه، ضحایا، هدی ( عمل )

اعم

ذبح

اخص

قربانی از طرف غیر، قربانی از غیر مخمس، قربانی افضل، قربانی مباشری
به لحاظ احکام تکلیفی:
قربانی مستحب، قربانی واجب
به لحاظ حج:
قربانی با ترک حج، قربانی حج
به لحاظ حیوان:
قربانی حیوان باردار، قربانی حیوان خانگی
به لحاظ ذابح:
قربانی عبد، قربانی کافر کتابی، قربانی کودک، قربانی معسر، قربانی نیابتی

وابسته

احکام قربانی، اسلام نایب قربانی، تثلیث قربانی، تحلل به قربانی، تحلل محصور از حج، تذکر قربانی، تعدد قربانی، تقدیم سعی بر قربانی، تقدیم طواف، تقدیم قربانی حج، صلوات هنگام قربانی، عجز از قربانی، عدم شتر در کفاره، عدم شتر در نذر، عدم گاو در کفاره، قربانی ( عین )، مستحبات قربانی حج، مکان قربانی، نذر قربانی، نیابت در قربانی، وجوب قربانی، وقت قربانی، وکالت در ذبح

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه قربانی ( عمل ) به زیرصفحه قربانی ( عمل )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==index.php?catid=50

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2 : صفحه 281
 • المحلی جلد 7 : صفحه 372، 385
 • بدایة المجتهد و نهایة المقتصد جلد 1 : صفحه 349
 • تحفة الفقهاء جلد 3 : صفحه 81
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 232
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 19 : صفحه 219
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 36-2 : صفحه 19، 73
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 742
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 509
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 591
 • مختصر المزنی : صفحه 284