پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام شهادت، قرض ( عقد )، مکروهات دَین

وابسته

بینه

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 20 : صفحه 191
  • الکافی فی الفقه : صفحه 333
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 15 : صفحه 13