پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

قرض ( عقد )، محرمات

اخص

قرض به شرط معامله محاباتی، قرض ربوی ( فقه )
به لحاظ ادا:
قرض بدون قدرت ادا، قرض بدون قصد ادا

وابسته

قرض مباح، قرض مستحب، قرض مکروه، قرض واجب

منابع

 • جلد 4 : صفحه 359
 • اجوبة الاستفتاءات (عربی) جلد 2 : صفحه 253
 • الجامع للشرائع : صفحه (280-281)
 • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 20 : صفحه 114
 • الکافی فی الفقه : صفحه 330
 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 2 : صفحه 161
 • تذکرة الفقهاء (ط ق) جلد 2 : صفحه 4
 • توضیح المسائل : صفحه 313
 • جامع الخلاف و الوفاق بین الامامیة و بین ائمة الحجاز و العراق : صفحه 289
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 15 : صفحه 11
 • غنیة النزوع : صفحه 239
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 622
 • فقه الصادق (ع) جلد 20 : صفحه 15
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 2 : صفحه 59
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 9 : صفحه 51، 110
 • منهاج الصالحین جلد 2 : صفحه 201