پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

قرض ( عقد )

منابع

  • جلد 2 : صفحه 117
  • حاشیة اعانة الطالبین جلد 3 : صفحه 61
  • فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب جلد 1 : صفحه 326