پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «قرض عاجز» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

قرض غیر قادر

اعم

قرض ( عقد )

وابسته

عجز مدیون

منابع

 • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 310
 • الکافی فی الفقه : صفحه 330
 • تبصرة المتعلمین : صفحه 148
 • تبصرة المتعلمین : صفحه 150
 • تحریرالمجله جلد 2-5 : صفحه 55
 • جامع الخلاف و الوفاق بین الامامیة و بین ائمة الحجاز و العراق : صفحه 289
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 25 : صفحه 67
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 15 : صفحه 11، 27، 32
 • غنیة النزوع : صفحه 239
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 4 : صفحه 8، 16
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 9 : صفحه 51
 • معجم فقه الجواهر جلد 4 : صفحه 724