پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

قرض ( عقد )

وابسته

قرض معاطاتی

منابع

  • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 3 : صفحه 330
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 25 : صفحه 2
  • معجم فقه الجواهر جلد 4 : صفحه 713