پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

قرض ( عقد )

وابسته

پرداخت قرض، قرض مکیل، قرض موزون، معدود ( فقه )

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 20 : صفحه 121
  • النهایة : صفحه 312
  • تحریرالاحکام (ط ق) جلد 1 : صفحه 200
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 15 : صفحه 18
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 2 : صفحه (61-62)