پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

قرض ( عقد )، مکروهات

وابسته

قرض حرام، قرض مباح، قرض مستحب، قرض واجب

منابع

  • الکافی فی الفقه : صفحه 330
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 15 : صفحه 11
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 9 : صفحه 51