پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

مراد اقامه قسامه علیه مسلمان است.

اعم

احکام کفار ( فقه )، قَسامه

وابسته

کافر ( فقه )

== منابع ==[۱]

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 42 : صفحه 257، 259
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 225
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 401
  • مبانی تکملة المنهاج جلد 2 : صفحه (114-115)
  • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 9 : صفحه 476