پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام قربانی، قسمت ( عقد )، مستحبات منا

وابسته

قربانی ( عین )، قربانی حج، قربانی مستحب

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2 : صفحه 292
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 448
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 242
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 19 : صفحه 130، (157-163)، 212، 228
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 7 : صفحه 270، 286، 301، 310
  • مهذب الاحکام جلد 14 : صفحه 310