پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «قصد ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اراده ( فقه )، تصمیم ( فقه )، عزم ( فقه )، نیت (عام)

اعم

افعال جوانحی ( فقه )

اخص

تبییت نیّت سفر، قصد إنشاء، قصد تعیین ( فقه )، قصد رجاء، قصد فضولی، قصد مطلق ذکر، قصد وجه ( فقه )، قصد ورود
به لحاظ ایقاع:
قصد اقرار، قصد ایلا، قصد طلاق، قصد قسم خورنده، قصد مظاهر
به لحاظ سفر و اقامت:
قصد اقامت، قصد توطن، قصد عدم خروج از محل اقامت، قصد مسافت
به لحاظ عبادت:
قصد احرام، قصد بازگشت به مکه، قصد ثواب، قصد قربت ( فقه )
به لحاظ عقد:
قصد متصالحان، قصد متعاقدان بیمه، قصد متعاقدان قرض، قصد مزارعه، قصد مسابقه، قصد مساقات، قصد هبه
به لحاظ متعلق:
قصد تحجیر، قصد تملک، قصد عدم بازگشت به مکه، نیت افطار
به لحاظ محرمات:
قصد ارتداد، قصد ترک محرمات احرام، قصد حرام در سفر، قصد قیادت، قصد لواط، قصد محرمات احرام
به لحاظ نوع:
تبییت ( قصد انجام فعل از شب )، داعی ( قصد )، قصد جدی، نیت (قصد قربت)

وابسته

تزیین قصدی، ظهار غیر قاصد، قتل با قصد، نذر غیر قاصد

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه قصد ( فقه ) به زیرصفحه قصد ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==index.php?catid=50

 • التمهید فی علوم القرآن جلد 5 : صفحه 41
 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 7 : صفحه 204
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 3 : صفحه 5
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 30 : صفحه 88
 • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 136، 493
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 469، 471، 524
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 46، 48
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 21 : صفحه 275
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 : صفحه 409
 • قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 321، 537
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 11 : صفحه 27، 57
 • منتقی الاصول جلد 1 : صفحه 429
 • منهاج الصالحین جلد 2 : صفحه 336، 369
 • منهاج الصالحین جلد 3 : صفحه 277
 • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 25
 • مهذب الاحکام جلد 27 : صفحه 306، 319