پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «لقطه مال» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

لقطه ( خاص )، لقطه اشیا، لقطه غیر حیوان

اعم

لقطه ( عام )

اخص

لقطه محجور علیه
به لحاظ بقا:
لقطه غیر قابل بقا، لقطه قابل بقا
به لحاظ بلدالتقاط:
لقطه مال در سرزمین اسلام، لقطه مال در سرزمین کفار
به لحاظ تعریف:
لقطه غیر قابل تعریف، لقطه واجب التعریف
به لحاظ تملک:
لقطه غیر قابل تملک، لقطه وقفی
به لحاظ ضمان:
لقطه غیر مضمون، لقطه مضمون
به لحاظ محل التقاط:
لقطه حِلّ، لقطه مال در مکان غیر مسکونی، لقطه مال در مکان مسکونی
به لحاظ مقدار:
لقطه اقل از درهم، لقطه اکثر از درهم، لقطه برابر درهم، لقطه زیاد، لقطه کم

وابسته

اشهاد بر التقاط، پیدا شدن مالک لقطه، تعریف لقطه مال، تقاص از لقطه، تقاص از مالک لقطه، تلف لقطه، تملک لقطه مال، ضمان لقطه، عیب لقطه، قیمت لقطه، گم شدن لقطه ( فقه )، مال اخذ شده از کودک، نماء لقطه، یافتن مال

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 7 : صفحه 66، 92
 • الشرح الکبیر جلد 6 : صفحه 328
 • الفقه جلد 81 : صفحه 231
 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 318
 • المغنی و الشرح الکبیرعلی متن المقنع جلد 6 : صفحه 346
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 35 : صفحه 295
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 43 : صفحه 6
 • تحریرالمجله جلد 2-3 : صفحه 11
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 223
 • تذکرة الفقهاء (ط ق) جلد 2 : صفحه 251
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 38 : صفحه 271
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 16 : صفحه 181، 201، 204، 229، 231
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 36 : صفحه 195
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 3 : صفحه 291
 • فقه السنة جلد 3 : صفحه 231
 • کلمة التقوی جلد 6 : صفحه 269
 • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 4 : صفحه 3098، 3099
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 10 : صفحه 392
 • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 6 : صفحه 47
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 13 : صفحه 316
 • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 302، 312