پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

وام: وام گرفتن از بانکها - هر نوع بانکی - و نیز قرض دادن به آن، جایز و مشروع است؛ لیکن اگر بانک، اسلامی باشد، شرط سود حرام است) ر ربا (. البتّه در اینکه در فرض شرط سود، قرض باطل است

یا تنها شرط، باطل و قرض صحیح خواهد بود، اختلاف است) ر قرض (.

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «مال القرض» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

عین مقترضه، قرض ( عین )، ما یصح اقراضه، ما یصح دینه، ما یصح قرضه، مال مقترض، مقرَض

اعم

ارکان قرض، دَین ( ما فی الذمه )، مال ( فقه )

اخص

وام
به لحاظ مثلی و قیمی:
مال القرض قیمی، مال القرض مثلی

وابسته

احتساب قرض، احکام قرض، پرداخت تدریجی قرض، پرداخت زیادی در قرض، پرداخت قرض، تضمین وام، تقاص از قرض، تملک قرض، خمس قرض، خمس وام قرض الحسنه، دعوی عیب مال القرض، رهن بر قرض، زکات قرض، زیادی در قرض، سقوط مال القرض از رواج، صلح در قرض، عینیت قرض، قرض ( عقد )، مطالبه عوض قرض، مطالبه قرض، معلومیت مال القرض، ملکیت مال القرض، نیت قرض

منابع

 • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 20 : صفحه 106، 141
 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 4 : صفحه 11
 • القواعد الفقهیة جلد 7 : صفحه 233
 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 2 : صفحه 161
 • الوسیلة الی نیل الفضیله : صفحه 273
 • تحریرالمجله جلد 2-5 : صفحه 52
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 653، 656
 • تذکرة الفقهاء (ط ق) جلد 2 : صفحه 4، (5-6)
 • ترمینولوژی حقوق : صفحه 539، 735
 • جامع الشتات جلد 3 : صفحه 17
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 25 : صفحه 1، 14، 23
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 26 : صفحه 336
 • ریاض المسائل (ط.ج) جلد 8 : صفحه 477، 482
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 15 : صفحه 32
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 37 : صفحه 5، 7
 • شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 324، 325
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 59
 • فرهنگ معارف اسلامی جلد 3 : صفحه 506
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 4 : صفحه 7
 • فقه السنة جلد 3 : صفحه 144
 • فقه الصادق (ع) جلد 20 : صفحه 24، 25
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 2 : صفحه 36، 59، 61
 • کشاف القناع جلد 3 : صفحه 364
 • کلمة التقوی جلد 6 : صفحه 16
 • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 5 : صفحه 3733
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 9 : صفحه 61، 68
 • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 5 : صفحه 392
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 3 : صفحه 446
 • معجم فقه الجواهر جلد 4 : صفحه 712، 716
 • هدایة العباد جلد 2 : صفحه 53، 56، 71، 74