پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

مبطلات: اسباب بطلان عقد اجاره عبارتند از:

1. اقاله (--» اِقاله) .

2. جریان یکی از خیارهای ثابت در اجاره (--» خیار)

3. مرگ یکی از دو طرف عقد بنا بر نظر مشهور قدما، لیکن نظر مشهور متأخّران، عدم بطلان آن به مرگ است. 10

4. تلف عین مورد اجاره قبل از تحویل به مستأجر یا پس از تحویل و پیش از استفاده از آن. 11

اگر معلوم شود عقد اجاره از اول باطل بوده است، موجر به اندازه بهره مستأجر از منفعت، استحقاق اجرة المثل دارد و اجرة المسمّی به مستأجر بازگردانده می‌شود 12 (--» اُجرت) . ولی چنانچه عقد به یکی از اسباب فسخ مانند اقاله، در اثنای مدت اجاره باطل شود، بنا بر قول مشهور، نسبت به مدّت پیش از بطلان، اجرة المسمّی ثابت است و نسبت به مدّت باقی مانده، اجرت دریافتی به مستأجر برگردانده می‌شود.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 236

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام اجاره، مبطلات معاملات

اخص

تلف عین مستاجره، مرگ اجیر خاص

وابسته

اسباب فسخ اجاره، بطلان اجاره ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مبطلات اجاره به زیرصفحه مبطلات اجاره/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 21 : صفحه 536
  • الفقه جلد 57 : صفحه 134
  • القواعد و الفوائد جلد 2 : صفحه 273
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 1 : صفحه 273
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 573
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 236
  • مبانی العروة الوثقی (کتاب الاجاره-الاول) : صفحه 112
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 29
  • مهذب الاحکام جلد 19 : صفحه 38