پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

ارکان اجاره، متعاقدان

اخص

مستاجر، موجر ( فقه )

وابسته

اختیار ( صفت )، اختیار متعاقدان اجاره، اختیار متعاقدان مزارعه، بلوغ متعاقدان اجاره، عدم حجر متعاقدان اجاره، عقل متعاقدان

منابع

 • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 21 : صفحه 547
 • الفقه جلد 57 : صفحه 20
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 1 : صفحه 258
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 571
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 27 : صفحه 219
 • ریاض المسائل جلد 6 : صفحه 20
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 17 : صفحه 358
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 4 : صفحه 259
 • مبانی العروة الوثقی (کتاب الاجاره-الاول) : صفحه 25
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 5 : صفحه 178
 • مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 6
 • معجم فقه الجواهر جلد 1 : صفحه 60
 • مهذب الاحکام جلد 19 : صفحه 10