پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"متعلق اجاره"واژه زیر را بکار ببرید:

مورد اجاره ( فقه )