پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"مخارج ( فقه )"واژه زیر را بکار ببرید:

هزینه ( فقه )