پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «مراتب امر و نهی قلبی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

درجات امر و نهی قلبی

اعم

مراتب امر و نهی

وابسته

امر و نهی قلبی، مراتب امر و نهی زبانی، مراتب امر و نهی یدی

منابع

  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 1 : صفحه 398
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 476
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه (487-488)
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 378
  • مهذب الاحکام جلد 15 : صفحه 224