پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام اجاره، مرگ متعاقدان

وابسته

بطلان اجاره ( فقه )، فسخ اجاره ( فقه )، مرگ موجر، مستاجر

منابع

 • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 21 : صفحه 539
 • الفقه جلد 57 : صفحه 150
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 1 : صفحه 273
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 574
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 7 : صفحه 84
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 27 : صفحه 206، 212
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 17 : صفحه 323
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 37-2 : صفحه 238
 • مبانی العروة الوثقی (کتاب الاجاره-الاول) : صفحه 130
 • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 6 : صفحه 106
 • مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 33
 • مهذب الاحکام جلد 19 : صفحه 45
 • گنجینه آرای فقهی - قضایی : صفحه 7552