پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام اجاره، مرگ متعاقدان

اخص

مرگ اجیر خاص، مرگ ولی موجر
به لحاظ عبادات:
مرگ اجیر حج، مرگ اجیر نماز، مرگ موجر موقوف

وابسته

بطلان اجاره ( فقه )، مرگ مستاجر، موجر ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مرگ موجر به زیرصفحه مرگ موجر/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 •  : صفحه 238
 • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 21 : صفحه 539
 • الفقه جلد 57 : صفحه 150
 • القواعد و الفوائد جلد 2 : صفحه 273
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 1 : صفحه 273
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 574
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 7 : صفحه 84
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 27 : صفحه 206
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 17 : صفحه 323
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 37-2 : صفحه 238
 • مبانی العروة الوثقی (کتاب الاجاره-الاول) : صفحه 130
 • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 6 : صفحه 106
 • مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 33
 • مهذب الاحکام جلد 19 : صفحه 45