پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"مزارعه مسلمان با علج"واژه زیر را بکار ببرید:

مزارعه مسلمان با مشرک