پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

مزارعه: از شرایط صحّت عقد مزارعه (--» مزارعه) ، قابلیت زمین برای بهره برداری به دلیل داشتن آب است.

منابع

 1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 74

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «مزارعه ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

زراعت تسبیبی، عقد مزارعه ( قرارداد )، کدیوری، مؤاکره، مخابره

اعم

عقد لازم ( فقه )

اخص

مزارعه اکثر از دو نفر، مزارعه با زرع متعدد، مزارعه بدون مدت، مزارعه به درهم و دینار، مزارعه مکروه
به لحاظ اذن:
مزارعه با اذن، مزارعه فضولی
به لحاظ اسلام وکفر:
مزارعه کافر، مزارعه مسلمان
به لحاظ اشتراک واختصاص:
مزارعه با اختصاص در ارکان، مزارعه با اشتراک در ارکان، مزارعه با اشتراک در غیر ارکان
به لحاظ اطلاق وتقیید:
مزارعه مطلق، مزارعه مقید
به لحاظ حصه:
مزارعه به تساوی حصه، مزارعه به تفاضل حصه، مزارعه به سهم مشاع، مزارعه به سهم معین
به لحاظ صحت وفساد:
مزارعه صحیح، مزارعه فاسد
به لحاظ عقد:
مزارعه جعاله‌ای، مزارعه در مزارعه، مزارعه ضمن مساقات، مزارعه معاطاتی
به لحاظ غصبیت ارکان مزارعه:
مزارعه با بذر غصبی، مزارعه با زمین غصبی، مزارعه با عوامل غصبی
به لحاظ غیرمالک:
مزارعه با راهن، مزارعه متولی وقف، مزارعه موقوف علیه، مزارعه وصی
به لحاظ لفظ:
مزارعه به لفظ اجاره، مزارعه به لفظ مساقات
به لحاظ محجوریت:
مزارعه با عبد، مزارعه با کودک، مزارعه عبد، مزارعه کودک
به لحاظ محصول وغیرآن:
مزارعه به غیر محصول، مزارعه به محصول
به لحاظ نوع زمین:
مزارعه زمین آباد مفتوح عنوه، مزارعه زمین با استیلای آب، مزارعه زمین با انتظار ایجاد آب، مزارعه زمین بدون آب، مزارعه زمین دیم، مزارعه زمین مستعار، مزارعه زمین موات، مزارعه زمین وقفی

وابسته

آلات مزارعه، احکام مزارعه، ارکان مزارعه، اشتراط در مزارعه، اطلاق مدت مزارعه، اقاله مزارعه، انتقال مزارعه، انفساخ مزارعه، اهمال در مزارعه، اوراق بهادار مزارعه، ایجاب و قبول مزارعه، بذر مزارعه، بطلان مزارعه، بینه مزارعه، تعیین وصف مزارعه، تقبیل زمین، خروج زمین مزارعه از انتفاع، خلاف در مزارعه، خیار در مزارعه، دعا هنگام بذر پاشی ( فقه )، دعوی در مزارعه، رویش زرع بعد از مدت مزارعه، زراعت در زمین غصبی، زراعت مباشری، زرع مزارعه، زکات مزارعه، زمین مزارعه، سهم زرع مزارعه، شرایط مزارعه، شیاع نمای مزارعه، صلح بر مساقات، صیغه مزارعه، ضمان در مزارعه، عامل مزارعه، عمل مزارعه، فسخ مزارعه، قصد مزارعه، مالک مزارعه، مالکیت تصرف در مزارعه، مبطلات مزارعه، متعاقدان مزارعه، مدت مزارعه، مشروعیت مزارعه، وکالت در مزارعه

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مزارعه ( فقه ) به زیرصفحه مزارعه ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==index.php?catid=50

 • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 21 : صفحه 277، 278، 282
 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 4 : صفحه 275، 276
 • الفقه جلد 55 : صفحه 48
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 37 : صفحه 49
 • تحریرالمجله جلد 2-1 : صفحه 292، 293، 295
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 635، 638
 • ترمینولوژی حقوق : صفحه 569
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 7 : صفحه 311
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 27 : صفحه 2
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 17 : صفحه 203، 207، 210، 211، 212، 215، 226
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 37-2 : صفحه 173، 187، 219، 221
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 2 : صفحه 443
 • کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة جلد 3 : صفحه 1، 2، 3
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 10 : صفحه 94
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 5 : صفحه 7
 • مستمسک العروة الوثقی جلد 13 : صفحه 45
 • مهذب الاحکام جلد 20 : صفحه (61-63)، 63