پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"مسائل مستحدثه"واژه زیر را بکار ببرید:

مسایل مستحدثه فقهی