پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «مساقات ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

عقد مساقات ( قرارداد )

اعم

عقد لازم ( فقه )

اخص

مساقات برای کودک، مساقات دایمی
به لحاظ آبیاری:
مساقات بر درخت غیر محتاج به آبیاری، مساقات بر درخت محتاج به آبیاری
به لحاظ ثمره:
مساقات بعد از ظهور ثمره، مساقات قبل از ظهور ثمره
به لحاظ صحت وبطلان:
مساقات بدون ذکر حصه
به لحاظ صیغه:
مساقات به لفظ اجاره، مساقات عقدی، مساقات معاطاتی
به لحاظ عقد:
مساقات در رهن، مساقات در مساقات
به لحاظ متعاقدان:
مساقات دو مالک با عامل، مساقات عامل مساقات، مساقات مالک با عامل متعدد
به لحاظ محل:
مساقات بر اصول ثابت، مساقات بر اصول غیر ثابت، مساقات بر اصول غیر مثمره، مساقات بر اصول غیر مغروس، مساقات بر اصول مثمره، مساقات بر اصول مغروس، مساقات بر اصول مغصوب، مساقات بر بَقل، مساقات مال الشرکة

وابسته

آبیاری، اجاره بر مساقات، اجرت المثل مساقی، اجرت مساقات، احکام مساقات، ارکان مساقات، اشتراط در مساقات، اطلاق مساقات، اقاله مساقات، انفساخ مساقات، اوراق بهادار مساقات، باروری درخت خرما، بطلان مساقات، بینه مساقات، تعدد مالک مساقات، تعیین سهم مساقات، ثمره مساقات، حیله در مساقات، خراج زمین مساقات، خیار در مساقات، دعوی اتلاف مساقات، دعوی اشتراط در مساقات، دعوی در تعداد اصول مساقات، دعوی در مساقات، زکات مساقات، شرایط مساقات، شرکت در مساقات، شفعه در مساقات، شهادت به مساقات، شیاع ثمره مساقات، صحت مساقات، صیغه مساقات، عامل مساقات، عمل مساقات، فسخ مساقات، قبول مساقات، قصد مساقات، مبطلات مساقات، متعاقدان مساقات، محل مساقات، مدت مساقات، مزارعه به لفظ مساقات، مزارعه ضمن مساقات، مشروعیت مساقات، مغارسه، هزینه مساقات، وصیت به مساقات، وقت مساقات، وکالت در مساقات

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مساقات ( فقه ) به زیرصفحه مساقات ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==index.php?catid=50

 • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 21 : صفحه 351، 352
 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 4 : صفحه 309
 • الفقه جلد 55 : صفحه 167، 168، 196، (244-247)
 • المهذب جلد 2 : صفحه 15
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 37 : صفحه 112
 • تبصرة المتعلمین : صفحه 132، 133
 • تحریرالمجله جلد 2-3 : صفحه 297
 • تحریرالمجله جلد 3 : صفحه 297، 298
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 642، 643، 644
 • ترمینولوژی حقوق : صفحه 645
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 7 : صفحه 343
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 27 : صفحه 50، 76، 87
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 17 : صفحه 207، 235، 248، 249، 252، 259، 260، 262
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 37-2 : صفحه 179، 203
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 154، 158
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 137
 • فرهنگ معارف اسلامی جلد 1 : صفحه 160
 • فرهنگ معارف اسلامی جلد 4 : صفحه 221
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 2 : صفحه 245، 451، 452
 • مبانی العروة الوثقی (کتاب المضاربه و المساقات) جلد 4 : صفحه 11
 • مبانی العروة الوثقی (کتاب المضاربه و المساقات) : صفحه 11، 12، 20، 22
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 10 : صفحه 120
 • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 6 : صفحه 132
 • مستمسک العروة الوثقی جلد 13 : صفحه 155، 156، 209
 • نظام المضاربة فی الشریعة الاسلام الغراء : صفحه 14