پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

آداب قضاوت

اخص

استعانت از خدا، استعلام از بلد قضاوت، استفسار از شاهد مشکوک، انتخاب ثقه بر قضاوت، پرس وجو از وصیّ ایتام، تفحص از عدالت شاهد، عیادت بیمار، مواسات بین خصمان، نصب قاسم
به لحاظ استقبال:
استقبال قاضی
به لحاظ تشویق:
تشویق به ترک قسم، تشویق خصمان به صلح، تغلیظ قسم
به لحاظ توجّه:
توجه قاضی به زندانی، توجه قاضی در لقطه
به لحاظ جلوس:
نشستن پشت به قبله قاضی، نشستن خصمان پیش روی قاضی، نشستن قاضی در جای آشکار، نشستن قاضی در وسط شهر، نشستن کاتب نزد قاضی
به لحاظ حضور:
احضار خبرگان قضایی، احضار خبره به موضوع، احضار شاهد در دادگاه، حضور قاضی در تشییع جنازه
به لحاظ سؤال:
سؤال از امنای قاضی سابق، سؤال قاضی از اعاظم شهر، سؤال قاضی از اوصیا، سؤال قاضی از اولیا
به لحاظ سلام:
سلام به حضار محکمه، سلام قاضی بر مردم
به لحاظ قاضی:
اختصاص جایگاه قاضی، اعلان ورود قاضی، حسن هیئت قاضی، سکونت قاضی در وسط شهر، فراغت قاضی از مشغله ذهنی، قرائت عهدنامه قاضی، گرفتن دیوان حکم از قاضی معزول، مشورت قاضی
به لحاظ نماز:
نماز در مسجد قضاوت، نماز قاضی در مسجد جامع
به لحاظ ورود:
ورود روز دوشنبه به بلد قضا، ورود قاضی به مسجد جامع

وابسته

قضاوت ( فقه )، کاتب قضاوت، محرمات قضاوت، مکروهات قضاوت، نشستن قاضی رو به قبله

منابع

  • الفقه جلد 86 : صفحه 109
  • ترجمه شرایع الاسلام جلد 1-2 : صفحه 1640
  • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 6 : صفحه 11
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 40 : صفحه 72
  • ریاض المسائل جلد 9 : صفحه 253
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 33 : صفحه 382
  • فقه القضاء : صفحه (217-218)
  • کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2 : صفحه 495
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 13 : صفحه 365