پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «مضرات» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ضرر رساننده ها

اعم

ذوات ( فقه )

وابسته

استعمال مضر

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مضرات به زیرصفحه مضرات/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.