پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام قرض، مطالبه

اخص

به لحاظ تدریج:
مطالبه دفعی قرض، مطالبه قرض تدریجی
به لحاظ غنا:
مطالبه قرض با عجز مدیون، مطالبه قرض با غنا
به لحاظ مدت:
مطالبه قرض حال، مطالبه قرض مدت دار
به لحاظ مکان:
مطالبه قرض در بلد، مطالبه قرض در حرم، مطالبه قرض در غیر بلد، مطالبه قرض در مسجد النبی(ص)، مطالبه قرض در مشاهد مشرّفه

وابسته

ارفاق در مطالبه قرض، ترک مطالبه مدیون، حق مطالبه دین، قرض ( عقد )، مال القرض

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 20 : صفحه 186
  • المحلی جلد 8 : صفحه 80
  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 2 : صفحه (5-6)
  • تحریرالمجله جلد 2-5 : صفحه 53
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 647، 652، 656
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 25 : صفحه 12
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 15 : صفحه 32
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 2 : صفحه 33
  • معجم فقه الجواهر جلد 4 : صفحه 714