پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"معاملات ( عام )"واژه زیر را بکار ببرید:

معاملات بالمعنی الاعم